svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Usavršavanje Nahlinog predavačkog kadra

Stručnjaci u obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini andragoške kompetencije stiču uglavnom kroz neformalne oblike edukacije, putem seminara i kurseva koje najčešće organiziraju same ustanove i centri za obrazovanje odraslih. U proteklom periodu predavači i predavačice angažirani u Nahli imali su priliku pohađati ciklus seminara iz oblasti andragoškog usavršavanja.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

 

U našoj zemlji trenutno ne postoji studijski program iz andragogije, niti pri matičnim fakultetima postoje programi koji bi pružali mogućnost specijaliziranja iz oblasti obrazovanja odraslih.

Predavači koji rade s odraslima u okviru osnovnih i srednjih škola imaju mogućnost pohađati programe za stjecanje andragoških kompetencija koji se organiziraju u saradnji s ministarstvima obrazovanja i vode stjecanju javno važeće isprave.
 
U prethodnoj radnoj godini predavači i predavačice angažiranu u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” imali su priliku pohađati ciklus seminara iz oblasti andragoškog usavršavanja.
 
Realizirani program naslanja se na okvir razrađen za potrebe stjecanja andragoških kompetencija nastavnika za rad s odraslima koji pohađaju osnovno obrazovanje.
 
Program je obuhvatao sadržaje od osnovnog definiranja učenja odraslog polaznika, motiva i prepreka u učenju odraslih do specifičnih pitanja rada u nastavnoj praksi, kreiranja odgovarajuće psihološke atmosfere, primjene različitih metoda, timskog rada, pa sve do provođenja vrednovanja.
Previous
Next

Kako Nahlin predavački kadar dolazi iz različitih profesionalnih pozadina i mnogima obrazovanje nije osnovna profesionalna domena, važno je bilo organizirati kontinuiranu edukaciju iz temeljnih andragoških umijeća.

Na ovaj način predavači i predavačice su imali priliku usvajati znanja i kroz praktični rad vježbati primjenu naučenog, ali i usvajati novi način razmišljanja, u kojem se odrasla polaznica razumijeva u punini njenih potreba i motiva.

Seminare su vodile mr. Amina Isanović-Hadžiomerović, viša asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Azra Ibrahimović, psihologinja, voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta.

Kroz ovu edukaciju nastojali smo svojim predavačima/cama omogućiti stjecanje andragoških znanja i vještina i utjecati na podizanje kvaliteta njihovog rada na još viši nivo. Budući da njegujemo specifičan pristup prema polaznicama programa, bilo je važno podsjetiti se i na dosljednu primjenu profesionalnog odnosa, u cilju promoviranja i zaštite poslovnog i sveukupnog ugleda Centra definisanog kroz misiju i viziju, osnivačke akte, te pripadajuće kodekse. Ovu praksu Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” planira nastaviti i u narednim radnim godinama, u skladu s potrebama i zahtjevima s kojima se budemo suočavali u budućnosti.