Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH 1900-2010.

Projekt „Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija(1900-2010)“ nastao je iz potrebe za radom na sveobuhvatnoj naučnoj percepciji žene u Bosni i Hercegovini s aspekta njenog kulturnog i društvenog položaja. Projekt je realiziran tokom 2010/2011 godine, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke FBiH koje je finansiralo štampanje publikacije.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Uz pripremu sveobuhvatnog pregleda knjiga i članaka koji u periodu 1900-2010. tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH, projekt je uključivao i pripremu anotirane bibliografije naslova iz tog perioda, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici.

“Polazeći od značaja popisa bibliografski obrađene građe za svaki ozbiljan naučni rad, pojava  svake vrste bibliografije djeluje izrazito ohrabrujuće. Posebno ako se ima na umu da ovakva vrsta djelatnosti podrazumijeva istraživanje, sabiranje, odabiranje, opisivanje, vrednovanje, klasificiranje i objelodanjivanje svake vrste knjižne građe te da ne predstavlja nimalo jednostavnu djelatnost, sa posebnim akcentom na entuzijazam i volju istraživača koji se odluče da svoju stručnost ali i svoje vrijeme posvete ovakvom projektnom izazovu”, napisala je o projektu Sarina Bakić  u prikazu objavljenom u Godišnjaku Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, 1/2011, str. 422.

Prof. dr. Fikret Karčić u svojoj recenziji je naveo: “Po svom konceptu ova knjiga daje pregled veoma važnog dijela publikacija i radova o ženi u BiH, posebno muslimanki, te će biti od neizmjerne pomoći istraživačima i svim onim koji su zainteresovni za društveni položaj žene u BiH. Ova knjiga će sigurno služiti i kao dokument o jednom vremenu i svjedočiti o promjenama u stvarnosti BiH, ali i u diskursu o ženi u ovoj zemlji na Balkanu. Ovo tim  prije što ova knjiga sadrži u svom dodatku i pune tekstove odabranih članaka o muslimankama iz periodike  te, na taj način, pored bibliografije sadrži i jednu vrstu antologije.”