svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla na konferenciji u Bonu

Predstavnica Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Belma Panjeta, koordinatorica programa opće edukacije, učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Razvoj tehničkih i strukovnih vještina u urbanom neformalnom sektoru“ koja je održana od 16. do 17. oktobra 2013. godine u Bonu s više od 140 učesnika/ca.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Organizator konferencije bio je Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (dvv international) s partnerima.

Na konferenciji je analizirana jedinstvena struktura obrazovanja odraslih i neformalnog učenja u razvoju tehničkog informalnog sektora, pri čemu su naglašene uloge i odgovornosti subjekata uključenih u ovaj proces. Identificirani su najbolji primjeri iz prakse iz cijelog svijeta, koji su predstavljeni u posebnom dijelu konferencije. Stavljen je naglasak na gender aspekt, koji ima značajnu ulogu u neformalnom sektoru, posebno vezano za uvjete rada.

U okviru predstavljanja najboljih primjera iz prakse iz cijelog svijeta, Nahla je predstavila projekt “Škola za dadilje – profesionalno usavršavanje dadilja za bolju konkurentnost na tržištu rada”, realiziran u saradnji s dvv international u BiH i GIZ-Podrška obrazovanju odraslih.

 Program je obuhvatio dvomjesečnu edukaciju 21 nezaposlene žene iz oblasti neophodnih za profesionalno obavljanje posla dadilje te pripremu i izradu Priručnika za dadilje. Ovim projektom Nahla je nastojala doprinijeti boljoj konkurentnosti žena na tržištu rada i rješavanju nezaposlenosti na mikro planu.

Imajući u vidu da neformalni radni sektor zapošljava okvirno 30-70 % radne snage u zemljama u razvoju i generira gotovo polovinu GDP-a, na konferenciji je zaključeno da programi razvoja vještina trebaju reflektirati posebne okolnosti sektora, osiguravajući fleksibilne i direktno primjenjive kvalifikacije. Na tom tragu, Nahla će u svom budućem radu nastaviti s realizacijom programa obrazovanja odraslih, utemeljenih na principima andragogije i usklađenih s potrebama tržišta rada, te promociji programa cjeloživotnog učenja.

Više o konferenciji na: bocaed.de