Reagiranje na članak portala faktor.ba – „Novac od prostitucije ulagao u kurbane: Kurtoviću sedam i po godina zatvora“

Reakcija na članak „Novac od prostitucije ulagao u kurbane: Kurtoviću sedam i po godina zatvora“, koji je objavljen na protalu faktor.ba 14.2.2018.

Poštovani/a,

Na portalu faktor.ba, 14.02.2018., objavljen je tekst pod naslovom „Novac od prostitucije ulagao u kurbane: Kurtoviću sedam i po godina zatvora“ koji potpisuje E.F (tekst u prilogu). Smatrajući da naslov spomenutog članka je problematičan i krivonavodeći, jer dovodi u vezu kurban, jedan od najznačajnijih muslimanskih obreda sa kriminalnim aktivnostima, a samim tim degradira muslimane i islamsku zajednicu, poslali smo reakciju glavnom uredniku navedenog portal 22. Februara 2018. godine (reakcija u prilogu).

U navedenoj reakciji, sa ciljem tačnog izvještavanja i ostvarivanja prava građana na istinite informacije, tražili smo od urednika portala da se naslov promijeni i uskladi sa činjenicama u tekstu, te da se na portalu objavi naše reagiranje. Budući da smo ostali uskraćeni za bilo kakav odgovor urednika, obraćamo se Vama sa ciljem ispravke samog naslova i njegovog usklađivanja sa tekstom.

U samom članku, bitno je spomenuti da ono što je rečeno u naslovu nije nijednom potvrđeno u samom tekstu, te nigdje ne spominje prodaja kurbana, već isključivo uzgoj, odnosno „ulaganje u razvoj stada domaćih životinja“. S tim u vezi, želimo ukazati na to da ne postoji nikakav izvor koji bi potvrdio da je Kurtović kupovao ili prodavao stoku pripadnicima islamske vjeroispovijesti ili Islamskoj zajednici za potrebe klanja kurbana. Ukoliko se dotični bavio uzgojem i prodajom domaćih životinja, postoji šansa da je neko od njega mogao kupiti životinju za te namjene, ali ne postoje nikakve zvanične informacije da to potvrde niti ukazuju da je isključivo to bila namjena. Dodajemo da se radi o hipotezi, odnosno nagađanju šta se eventualno moglo dogoditi, jer takva lica kao vlasnici slobodno raspolažu svojom imovinom. Ovu ishitrenu i nespretnu konstrukciju prenijeli su mnogi mediji, uključujući i Faktor, i želeći da u naslovu pruže što više infomacija, (ne)svjesno uvrijedili muslimane. Kurban je jedan od najznačajnijih muslimanskih obreda, stoga oštro osuđujemo dovođenje jednog takvog islamskog sakramenta u kontekst kakav je ovaj, te ističemo da je nedopustivo da se on na bilo koji način dovede u vezu sa kriminalom. Smatramo i da senzacionalistički naslovi poput ovih degradiraju Islamsku zajednicu, kao i sve muslimane BiH, jer ih direktno povezuju sa kriminalnim aktivnostima. U vremenu netolerancije i globalnih dešavanja koji ne idu u korist muslimanima, ovakvi naslovi i tekstovi samo povećavaju netrpeljivost prema istima i stvaraju jedan negativan ambijent.

Ovakav način izvještavanja krši i Kodeks za štampu i online medije BiH. S obzirom na opšte odredbe Kodeksa da

  • “novinari štampe i online medija u Bosni i Hercegovini imaju obavezu da prema javnosti
    održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima”,
  • “dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za
    korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i braniti načela slobode
    informisanja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo”,
  • “novinari će se pridržavati opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja
    etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine”,
  • “novinari će štititi prava pojedinca, dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju
    koja služi javnom interesu”,

očekujemo da naslov i tekst članka odgovaraju istini. Navedeni članak je u suprotnosti sa ovim
opštim odredbama Kodeksa. Također, navedeni članak (sa krivonavodećim naslovom) krši i
sljedeće članove Kodeksa za vijeću štampu:

1. ČLAN 1. INTERES JAVNOSTI“Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.”

Navedeni članak koji svojim senzacionalističkim naslovom dovodi u vezu vjerski obred sa kriminalnim aktivnostima, a ne povezujući i ne obrazlažući to u tekstu, zapostavlja interes javnosti, te ne pomaže u donošenju ličnog mišljenja (već je pristrasan, neistinit i krivonavodeći), te zavodi javnost i usmjerava ih u pogrešnom smjeru.

 2. ČLAN 2. UREDNIČKA ODGOVORNOST – Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja.

Članak ne poštuje činjenice budući da naslov daje jedno usmjerenje i ne odgovara činjenicama u tekstu. Također, navedeni naslov nije “u duhu pravednosti, istinitosti, i pristojnosti” te navodi na pogrešno predstavljanje mišljenja.

3. ČLAN 4. DISKRIMINACIJA – Novinari moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje.

Samim spominjanjem kurbana u naslovu autor daje pogrešnu, prejudiciranu i uvredljivu aluziju na nečiju religiju degradirajući pripadnike te religije. Navedena aluzija iz naslova nije “u direktnoj vezi sa slučajem o kojem se izvještava.”

4. ČLAN 5. TAČNOST I FER IZVJEŠTAVANJE – “Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.”

Navedeni članak krši član 5. budući da je novinar objavio krivonavodeći naslov, da je sam naslov neistinit, te novinar nije, iako je to njegova profesionalna obaveza i iako je reakcija upućena, ispravio objavljeni naslov iako je netačna.

5. ČLAN 6. KOMENTAR, PRETPOSTAVKA I ČINJENICA“Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.”

U samom naslovu, novinar nije napravio razliku između komentara, pretpostavke i činjenice budući da je iznio neistinitu i uvredljivu aluziju koja ničim nije potkrepljena.

Budući, da navedeni članak sa svojim naslovom krši opšte odredbe Kodeksa vijeća za štampu, zatim i članove 1., 2., 4., 5., 6., i da sam naslov ne korenspondira sa tekstom, neistinit je i uvredljiv, tražimo sa ciljem tačnog izvještavanja i ostavrivanja prava građana na istinite informacije, da se naslov promijeni i uskladi sa činjenicama u tekstu. Također, tražimo i da na svom portal objave reagiranje upućeno 22. februrar, 2018. godine na naslovnoj stranici portala.