Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Nahla na konferenciji u Bonu
 • Predstavnica Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Belma Panjeta, koordinatorica programa opće edukacije, učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Razvoj tehničkih i strukovnih vještina u urbanom neformalnom sektoru“ koja je održana od 16. do 17. oktobra 2013. godine u Bonu s više od 140 učesnika/ca.
 • Organizator konferencije bio je Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (dvv international) s partnerima.

  Na konferenciji je analizirana jedinstvena struktura obrazovanja odraslih i neformalnog učenja u razvoju tehničkog informalnog sektora, pri čemu su naglašene uloge i odgovornosti subjekata uključenih u ovaj proces. Identificirani su najbolji primjeri iz prakse iz cijelog svijeta, koji su predstavljeni u posebnom dijelu konferencije. Stavljen je naglasak na gender aspekt, koji ima značajnu ulogu u neformalnom sektoru, posebno vezano za uvjete rada.
  U okviru predstavljanja najboljih primjera iz prakse iz cijelog svijeta, Nahla je predstavila projekt “Škola za dadilje - profesionalno usavršavanje dadilja za bolju konkurentnost na tržištu rada”, realiziran u saradnji s dvv international u BiH i GIZ-Podrška obrazovanju odraslih. Program je obuhvatio dvomjesečnu edukaciju 21 nezaposlene žene iz oblasti neophodnih za profesionalno obavljanje posla dadilje te pripremu i izradu Priručnika za dadilje. Ovim projektom Nahla je nastojala doprinijeti boljoj konkurentnosti žena na tržištu rada i rješavanju nezaposlenosti na mikro planu.

  Imajući u vidu da neformalni radni sektor zapošljava okvirno 30-70 % radne snage u zemljama u razvoju i generira gotovo polovinu GDP-a, na konferenciji je zaključeno da programi razvoja vještina trebaju reflektirati posebne okolnosti sektora, osiguravajući fleksibilne i direktno primjenjive kvalifikacije. Na tom tragu, Nahla će u svom budućem radu nastaviti s realizacijom programa obrazovanja odraslih, utemeljenih na principima andragogije i usklađenih s potrebama tržišta rada, te promociji programa cjeloživotnog učenja.

  Više o konferenciji na: bocaed.de


 •  
 • 04.11.2013
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.