Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • 1.    Istraživanje o ulozi i poziciji žena u tri vjerske zajednice/crkve u BiH (islamskoj, katoličkoj i pravoslavnoj), april 2012 – april 2013, u saradnji s Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša, Hrvatska.

  Najčešći problemi s kojima se vjernice suočavaju još nisu istraženi niti na adekvatan način dokumentirani. Ovo istraživanje na području BiH doprinijeti će promjeni te situacije i pružiti mogućnost vjernicama da govore o svojim potrebama i problemima unutar zajednica. Istraživanje će obuhvatiti vjernice iz katoličke, islamske i pravoslavne vjerske zajednice (putem fokusnih grupa), te vjerske službenike/ce iz ovih zajednica (putem upitnika). Želimo mapirati sliku o ulozi i položaju žene u vjerskim zajednicama u BiH te ponuditi preporuke vjerskim zajednicama kako uz manje napore mogu promijeniti svoje politike i pokazati veći senzibilitet prema ženskim kapacitetima i potrebama, te time doprinijeti blagostanju cijele zajednice.

  2.    Istraživanje i publikacija pod nazivom „Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900– 2010)“
  omogućavaju sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u navedenom periodu tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH. Ova publikacija uključuje i anotiranu bibliografiju naslova iz perioda od 1992. do 2010, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici u periodu od 1900. do 2010. Projekt je realiziran tokom 2010/2011 godine, a izdavanje bibliografije sufinansiralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH.

  3.    Istraživanje o ulozi očeva u odgoju djece na teritoriji FBiH vršeno je u okviru projekta “Afirmiranje uloge očeva u preveniranju nasilja u porodici”(januar 2011-maj 2012).
  Ovaj projekt podržan je iz sredstava FIGAP programa koji je rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centra federacije BiH i Gender centra RS. Istraživanje nudi analizu trenutne situacije na terenu u FBiH, analizu odnosa očeva i djece, te analizu povezanosti ponašanja roditelja i djece i provedeno je na teritoriju 9 općina u FBiH. Rezultati istraživanja štampani su u obliku publikacije „I otac odgaja - istraživanje uključenosti očeva u odgoj u FBiH”, u tiražu od 300 primjeraka, te objavljeni na web stranici nahla.ba.
   
  4.    Izrada kratkih studija u kojima se porede raznolika teološka tumačenja određenih ženskih pitanja u islamu. (2012 - ) Cilj ovog projekta jeste komparativni prikaz različitih priznatih rješenja i razumijevanja konkretnih islamskih propisa u odnosu na žene.

  5.    Projekat „Imami protiv nasilja u porodici" (2011 - ) obuhvata seminare s imamima i vjeroučitelji(ca)ma na temu nasilja u porodici i mogućnostima koje oni/e imaju u smislu destigmatiziranja ovog društvenog pitanja i pomoći žrtvama, ali i podizanja svijesti o ovom problemu.  


 •  
 • 26.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664