Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • ISTRAŽIVANJE I PUBLIKACIJA POD NAZIVOM „PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE SOCIOKULTURNOG POLOŽAJA ŽENE U BIH: IZABRANA BIBLIOGRAFIJA (1900– 2010)“

  Omogućavaju sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u navedenom periodu tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH. Ova publikacija uključuje i anotiranu bibliografiju naslova iz perioda od 1992. do 2010, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici u periodu od 1900. do 2010. Projekt je realiziran tokom 2010/2011 godine, a izdavanje bibliografije sufinansiralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH.

  ISTRAŽIVANJE O ULOZI OČEVA U ODGOJU DJECE NA TERITORIJI FBIH U OKVIRU PROJEKTA “AFIRMIRANJE ULOGE OČEVA U PREVENIRANJU NASILJA U PORODICI”


  Ovaj projekt podržan je iz sredstava FIGAP programa koji je rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centra federacije BiH i Gender centra RS. Istraživanje je ponudilo analizu trenutne situacije na terenu u FBiH, analizu odnosa očeva i djece, te analizu povezanosti ponašanja roditelja i djece i provedeno je na teritoriju 9 općina u FBiH (januar 2011-maj 2012). Rezultati istraživanja štampani su u obliku publikacije „I otac odgaja - istraživanje uključenosti očeva u odgoj u FBiH”, u tiražu od 300 primjeraka, te objavljeni na web stranici nahla.ba.
   
  IZRADA KRATKIH STUDIJA U KOJIMA SE POREDE RAZNOLIKA TEOLOŠKA TUMAČENJA ODREĐENIH ŽENSKIH PITANJA U ISLAMU

  Cilj ovog projekta jeste komparativni prikaz različitih priznatih rješenja i razumijevanja konkretnih islamskih propisa u odnosu na žene.

  "IMAMI PROTIV NASILJA U PORODICI"

  Projekt obuhvata seminare s imamima i vjeroučitelji(ca)ma na temu nasilja u porodici i mogućnostima koje oni/e imaju u smislu destigmatiziranja ovog društvenog pitanja i pomoći žrtvama, ali i podizanja svijesti o ovom problemu.  

  ISTRAŽIVANJE O ULOZI I POZICIJI ŽENA U TRI VJERSKE ZAJEDNICE/CRKVE U BIH (ISLAMSKOJ, KATOLIČKOJ I PRAVOSLAVNOJ)

  Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. 6. 2012. do 1. 2. 2013. godine diljem Bosne i Hercegovine (u Islamskoj zajednici, Katoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi), uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša, Hrvatska. Ključna područja istraživanja bila su: učestalost i razlozi dolaska vjernica u vjerske objekte, funkcije i uloge koje vjernice imaju, prostor dostupan za vjernice te njihova prisutnost u tijelima džamija/crkava. Istraživanje je obuhvatilo vjernice iz katoličke, islamske i pravoslavne vjerske zajednice (putem fokusnih grupa), te vjerske službenike/ce iz ovih zajednica (putem upitnika). Mapiralo je sliku o ulozi i položaju žene u vjerskim zajednicama u BiH te ponudilo preporuke vjerskim zajednicama kako uz manje napore mogu promijeniti svoje politike i pokazati veći senzibilitet prema ženskim kapacitetima i potrebama, te time doprinijeti blagostanju cijele zajednice.  Osnovne preporuke crkvama/vjerskim zajednicama su da bi trebale izraditi strategiju djelovanja prema ženama, koja će biti senzibilizirana za različite životne obrasce žena (a koji se uglavnom razlikuju od muških) i uvažiti sve specifičnosti života vjernica te ponuditi sistemska rješenja koja će dosljedno i redovno nuditi aktivnosti i programe potrebne ženama i uvažavati njihova prava i potrebe. 

  STUDIJA „IZAZOVI VJERSKE EDUKACIJE ODRASLIH”

  Nakon niza konsultativnih sastanaka sa stručnjacima, profesorima islamskih nauka, aktivistima i stručnjacima iz oblasti obrazovanja odraslih kreiran je upitnik za polaznice Nahlinih programa vjerske edukacije. Prikupljeno je 300 odgovora koji su analizirani i interpretirani, te uključeni u izradu studije „IZAZOVI VJERSKE EDUKACIJE ODRASLIH“ na 50 stranica koja je upućena na razmatranje Rijasetu Islamske zajednice u BiH. Cilj projekta: Analizirati mogućnosti za saradnju između IZ BiH i organizacija civilnog društva u oblasti vjerske edukacije i pripremiti preporuke za sve uključene strane. Preporuke studije: usaglasiti principe saradnje sa svim uključenim stranama; formirati Registar organizacija koje nude vjersku edukaciju, definirati jasne kriterije kvaliteta nastavnog kadra i sadržaja, te uvjete licenciranja i akreditiranja programa i organizacija.

  PRIKUPLJANJE ŽENSKIH NARATIVA KROZ PROJEKT "VRIJEME SATKANO OD PRIČA"

  Cilj projekta: Prikupiti i dokumentovati svjedočanstva iz života muslimanskih žena iz perioda između dva svjetska rata – kako bi se osvijetlila njihova uloga u društvima Zapadnog Balkana i njihov aktivizam u privatnoj i javnoj sferi. Aktivnosti planirane u tri faze:  1. prikupljanje životnih priča, 2. analiza materijala, 3. objavljivanje publikacija i organiziranje konferencije.

  Istraživanje će pokriti cijelu regiju, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. U 2017. godini započelo je prikupljanje narativa, uključujući putovanja u različite gradove i mjesta, početne posjete i snimanje intervjua, prikupljanje fotografija, dokumenata, knjiga i časopisa, sastavljanje transkripata i arhiviranje.


 •  
 • 26.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.